بسم الله الرحمن الرحیم به وبگاه رایزنی علمی ج ا ایران در منطقه شینگن خوش آمديد!
15:18 31 فروردين ماه ، 1393
دفتر راهنمای کشور ها

زندگی در کشوری با فرهنگ و بویژه زبان متفاوت، همیشه با مشکلاتی همراه بوده و تحصیل در آن کشور با زبان و سیستمی بیگانه، بر این مشکلات می افزاید. این مسائل در بدو ورود دانشجویان به کشور های اروپایی دو چندان است. ازاینرو وجود مرجعی که بتواند اطلاعات کاربردی اولیه را در اختیار دانشجو قرار دهد، می تواند زندگی و تحصیل در آن کشورهارا ساده تر نموده و از بروز بسیاری لز مشکلات احتمالی اولبه بکاهد.


قوانین، شرایط و مشخصات در ایالت ها، شهرها، دانشگاه ها، دانشکده ها و حتی موسسات مختلف یک دانشگاه متفاوت است و لذا ارائه اطلاعاتی که همه شهرها و دانشگاه های کشور های اروپایی را دربرگیرد، امری مشکل بود، هرچند سعی شده تا حد امکان کلیه اطلاعات ضروری ارائه گردد ،امید است این راهنما ها که با زحمات فراوانی برای دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل را در کشور های اروپایی دارند تهیه و تنظیم گردیده است ،مفید و موثر ثمر قرارگیرد


پیشنهادات سازنده صاحبنظران قدمی است در جهت رفع کاستی ها و تکمیل اطلاعات ارائه شده.

سرپرست علمی دانشجویان در منطقه شینگن